NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:9

14:9 legei <3004> (5719) autw <846> [o] <3588> ihsouv <2424> tosouton <5118> cronon <5550> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> egnwkav <1097> (5758) me <3165> filippe <5376> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) eme <1691> ewraken <3708> (5758) ton <3588> patera <3962> pwv <4459> su <4771> legeiv <3004> (5719) deixon <1166> (5657) hmin <2254> ton <3588> patera <3962>

John 14:23

14:23 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) me <3165> ton <3588> logon <3056> mou <3450> thrhsei <5083> (5692) kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> agaphsei <25> (5692) auton <846> kai <2532> prov <4314> auton <846> eleusomeya <2064> (5695) kai <2532> monhn <3438> par <3844> autw <846> poihsomeya <4160> (5695)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org