NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:30-31

14:30 ouketi <3765> polla <4183> lalhsw <2980> (5692) mey <3326> umwn <5216> ercetai <2064> (5736) gar <1063> o <3588> tou <3588> kosmou <2889> arcwn <758> kai <2532> en <1722> emoi <1698> ouk <3756> ecei <2192> (5719) ouden <3762>

14:31 all <235> ina <2443> gnw <1097> (5632) o <3588> kosmov <2889> oti <3754> agapw <25> (5719) ton <3588> patera <3962> kai <2532> kaywv <2531> entolhn <1785> edwken <1325> (5656) moi <3427> o <3588> pathr <3962> outwv <3779> poiw <4160> (5719) egeiresye <1453> (5728) agwmen <71> (5725) enteuyen <1782>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org