NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:2

14:2 en <1722> th <3588> oikia <3614> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> monai <3438> pollai <4183> eisin <1510> (5748) ei <1487> de <1161> mh <3361> eipon <2036> (5627) an <302> umin <5213> oti <3754> poreuomai <4198> (5736) etoimasai <2090> (5658) topon <5117> umin <5213>

John 14:6

14:6 legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> odov <3598> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> kai <2532> h <3588> zwh <2222> oudeiv <3762> ercetai <2064> (5736) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ei <1487> mh <3361> di <1223> emou <1700>

John 14:28

14:28 hkousate <191> (5656) oti <3754> egw <1473> eipon <2036> (5627) umin <5213> upagw <5217> (5719) kai <2532> ercomai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> ei <1487> hgapate <25> (5707) me <3165> ecarhte <5463> (5644) an <302> oti <3754> poreuomai <4198> (5736) prov <4314> ton <3588> patera <3962> oti <3754> o <3588> pathr <3962> meizwn <3187> mou <3450> estin <1510> (5748)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org