NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:12-14

14:12 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> ta <3588> erga <2041> a <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) kakeinov <2548> poihsei <4160> (5692) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> poihsei <4160> (5692) oti <3754> egw <1473> prov <4314> ton <3588> patera <3962> poreuomai <4198> (5736)

14:13 kai <2532> o <3739> ti <5100> an <302> aithshte <154> (5661) en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> touto <5124> poihsw <4160> (5692) ina <2443> doxasyh <1392> (5686) o <3588> pathr <3962> en <1722> tw <3588> uiw <5207>

14:14 ean <1437> ti <5100> aithshte <154> (5661) [me] <3165> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> touto <5124> poihsw <4160> (5692)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org