NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 13:1

13:1 pro <4253> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> tou <3588> pasca <3957> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hlyen <2064> (5627) autou <846> h <3588> wra <5610> ina <2443> metabh <3327> (5632) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> prov <4314> ton <3588> patera <3962> agaphsav <25> (5660) touv <3588> idiouv <2398> touv <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eiv <1519> telov <5056> hgaphsen <25> (5656) autouv <846>

John 15:16

15:16 ouc <3756> umeiv <5210> me <3165> exelexasye <1586> (5668) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> kai <2532> eyhka <5087> (5656) umav <5209> ina <2443> umeiv <5210> upaghte <5217> (5725) kai <2532> karpon <2590> ferhte <5342> (5725) kai <2532> o <3588> karpov <2590> umwn <5216> menh <3306> (5725) ina <2443> o <3739> ti <5100> an <302> aithshte <154> (5661) ton <3588> patera <3962> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> dw <1325> (5632) umin <5213>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org