NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 13:14-16

13:14 ei <1487> oun <3767> egw <1473> eniqa <3538> (5656) umwn <5216> touv <3588> podav <4228> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> umeiv <5210> ofeilete <3784> (5719) allhlwn <240> niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228>

13:15 upodeigma <5262> gar <1063> edwka <1325> (5656) umin <5213> ina <2443> kaywv <2531> egw <1473> epoihsa <4160> (5656) umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> poihte <4160> (5725)

13:16 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> oude <3761> apostolov <652> meizwn <3187> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) auton <846>

John 13:34

13:34 entolhn <1785> kainhn <2537> didwmi <1325> (5719) umin <5213> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> hgaphsa <25> (5656) umav <5209> ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> agapate <25> (5725) allhlouv <240>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org