NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:39-41

12:39 dia <1223> touto <5124> ouk <3756> hdunanto <1410> (5711) pisteuein <4100> (5721) oti <3754> palin <3825> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268>

12:40 tetuflwken <5186> (5758) autwn <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> kai <2532> epwrwsen <4456> (5656) autwn <846> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> mh <3361> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> nohswsin <3539> (5661) th <3588> kardia <2588> kai <2532> strafwsin <4762> (5652) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>

12:41 tauta <5023> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268> oti <3754> eiden <1492> (5627) thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> elalhsen <2980> (5656) peri <4012> autou <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org