NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:38-40

12:38 ina <2443> o <3588> logov <3056> hsaiou <2268> tou <3588> profhtou <4396> plhrwyh <4137> (5686) on <3739> eipen <2036> (5627) kurie <2962> tiv <5101> episteusen <4100> (5656) th <3588> akoh <189> hmwn <2257> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> kuriou <2962> tini <5101> apekalufyh <601> (5681)

12:39 dia <1223> touto <5124> ouk <3756> hdunanto <1410> (5711) pisteuein <4100> (5721) oti <3754> palin <3825> eipen <2036> (5627) hsaiav <2268>

12:40 tetuflwken <5186> (5758) autwn <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> kai <2532> epwrwsen <4456> (5656) autwn <846> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> mh <3361> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> nohswsin <3539> (5661) th <3588> kardia <2588> kai <2532> strafwsin <4762> (5652) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org