NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:35

12:35 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> mikron <3398> cronon <5550> to <3588> fwv <5457> en <1722> umin <5213> estin <1510> (5748) peripateite <4043> (5720) wv <5613> to <3588> fwv <5457> ecete <2192> (5719) ina <2443> mh <3361> skotia <4653> umav <5209> katalabh <2638> (5632) kai <2532> o <3588> peripatwn <4043> (5723) en <1722> th <3588> skotia <4653> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4226> upagei <5217> (5719)

John 12:46

12:46 egw <1473> fwv <5457> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> elhluya <2064> (5754) ina <2443> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> en <1722> th <3588> skotia <4653> mh <3361> meinh <3306> (5661)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org