NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:46-47

11:46 tinev <5100> de <1161> ex <1537> autwn <846> aphlyon <565> (5627) prov <4314> touv <3588> farisaiouv <5330> kai <2532> eipan <3004> (5627) autoiv <846> a <3739> epoihsen <4160> (5656) ihsouv <2424>

11:47 sunhgagon <4863> (5627) oun <3767> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> sunedrion <4892> kai <2532> elegon <3004> (5707) ti <5101> poioumen <4160> (5719) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> polla <4183> poiei <4160> (5719) shmeia <4592>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org