NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:33-36

10:33 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> kalou <2570> ergou <2041> ou <3756> liyazomen <3034> (5719) se <4571> alla <235> peri <4012> blasfhmiav <988> kai <2532> oti <3754> su <4771> anyrwpov <444> wn <1510> (5752) poieiv <4160> (5719) seauton <4572> yeon <2316>

10:34 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) en <1722> tw <3588> nomw <3551> umwn <5216> oti <3754> egw <1473> eipa <2036> (5656) yeoi <2316> este <1510> (5748)

10:35 ei <1487> ekeinouv <1565> eipen <2036> (5627) yeouv <2316> prov <4314> ouv <3739> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> egeneto <1096> (5633) kai <2532> ou <3756> dunatai <1410> (5736) luyhnai <3089> (5683) h <3588> grafh <1124>

10:36 on <3739> o <3588> pathr <3962> hgiasen <37> (5656) kai <2532> apesteilen <649> (5656) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> blasfhmeiv <987> (5719) oti <3754> eipon <2036> (5627) uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> eimi <1510> (5748)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org