NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:3-4

10:3 toutw <5129> o <3588> yurwrov <2377> anoigei <455> (5719) kai <2532> ta <3588> probata <4263> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akouei <191> (5719) kai <2532> ta <3588> idia <2398> probata <4263> fwnei <5455> (5719) kat <2596> onoma <3686> kai <2532> exagei <1806> (5719) auta <846>

10:4 otan <3752> ta <3588> idia <2398> panta <3956> ekbalh <1544> (5632) emprosyen <1715> autwn <846> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> ta <3588> probata <4263> autw <846> akolouyei <190> (5719) oti <3754> oidasin <1492> (5758) thn <3588> fwnhn <5456> autou <846>

John 10:9

10:9 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> yura <2374> di <1223> emou <1700> ean <1437> tiv <5100> eiselyh <1525> (5632) swyhsetai <4982> (5701) kai <2532> eiseleusetai <1525> (5695) kai <2532> exeleusetai <1831> (5695) kai <2532> nomhn <3542> eurhsei <2147> (5692)TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org