NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:24

10:24 ekuklwsan <2944> (5656) oun <3767> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> elegon <3004> (5707) autw <846> ewv <2193> pote <4219> thn <3588> quchn <5590> hmwn <2257> aireiv <142> (5719) ei <1487> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> eipon <3004> (5628) hmin <2254> parrhsia <3954>

John 10:31

10:31 ebastasan <941> (5656) palin <3825> liyouv <3037> oi <3588> ioudaioi <2453> ina <2443> liyaswsin <3034> (5661) auton <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org