NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:15-16

10:15 kaywv <2531> ginwskei <1097> (5719) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> mou <3450> tiyhmi <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:16 kai <2532> alla <243> probata <4263> ecw <2192> (5719) a <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> thv <3588> aulhv <833> tauthv <3778> kakeina <2548> dei <1163> (5904) me <3165> agagein <71> (5629) kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akousousin <191> (5692) kai <2532> genhsontai <1096> (5695) mia <1520> poimnh <4167> eiv <1520> poimhn <4166>

John 10:26-28

10:26 alla <235> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) oti <3754> ouk <3756> este <1510> (5748) ek <1537> twn <3588> probatwn <4263> twn <3588> emwn <1699>

10:27 ta <3588> probata <4263> ta <3588> ema <1699> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akouousin <191> (5719) kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) auta <846> kai <2532> akolouyousin <190> (5719) moi <3427>

10:28 kagw <2504> didwmi <1325> (5719) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> ou <3756> mh <3361> apolwntai <622> (5643) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ouc <3756> arpasei <726> (5692) tiv <5100> auta <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <3450>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org