NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:1-18

10:1 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> mh <3361> eisercomenov <1525> (5740) dia <1223> thv <3588> yurav <2374> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> twn <3588> probatwn <4263> alla <235> anabainwn <305> (5723) allacoyen <237> ekeinov <1565> klepthv <2812> estin <1510> (5748) kai <2532> lhsthv <3027>

10:2 o <3588> de <1161> eisercomenov <1525> (5740) dia <1223> thv <3588> yurav <2374> poimhn <4166> estin <1510> (5748) twn <3588> probatwn <4263>

10:3 toutw <5129> o <3588> yurwrov <2377> anoigei <455> (5719) kai <2532> ta <3588> probata <4263> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akouei <191> (5719) kai <2532> ta <3588> idia <2398> probata <4263> fwnei <5455> (5719) kat <2596> onoma <3686> kai <2532> exagei <1806> (5719) auta <846>

10:4 otan <3752> ta <3588> idia <2398> panta <3956> ekbalh <1544> (5632) emprosyen <1715> autwn <846> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> ta <3588> probata <4263> autw <846> akolouyei <190> (5719) oti <3754> oidasin <1492> (5758) thn <3588> fwnhn <5456> autou <846>

10:5 allotriw <245> de <1161> ou <3756> mh <3361> akolouyhsousin <190> (5692) alla <235> feuxontai <5343> (5695) ap <575> autou <846> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) twn <3588> allotriwn <245> thn <3588> fwnhn <5456>

10:6 tauthn <3778> thn <3588> paroimian <3942> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ekeinoi <1565> de <1161> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) tina <5101> hn <1510> (5713) a <3739> elalei <2980> (5707) autoiv <846>

10:7 eipen <2036> (5627) oun <3767> palin <3825> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> yura <2374> twn <3588> probatwn <4263>

10:8 pantev <3956> osoi <3745> hlyon <2064> (5627) pro <4253> emou <1700> kleptai <2812> eisin <1510> (5748) kai <2532> lhstai <3027> all <235> ouk <3756> hkousan <191> (5656) autwn <846> ta <3588> probata <4263>

10:9 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> yura <2374> di <1223> emou <1700> ean <1437> tiv <5100> eiselyh <1525> (5632) swyhsetai <4982> (5701) kai <2532> eiseleusetai <1525> (5695) kai <2532> exeleusetai <1831> (5695) kai <2532> nomhn <3542> eurhsei <2147> (5692)

10:10 o <3588> klepthv <2812> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) ei <1487> mh <3361> ina <2443> kleqh <2813> (5661) kai <2532> yush <2380> (5661) kai <2532> apolesh <622> (5661) egw <1473> hlyon <2064> (5627) ina <2443> zwhn <2222> ecwsin <2192> (5725) kai <2532> perisson <4053> ecwsin <2192> (5725)

10:11 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> thn <3588> quchn <5590> autou <846> tiyhsin <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:12 o <3588> misywtov <3411> kai <2532> ouk <3756> wn <1510> (5752) poimhn <4166> ou <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ta <3588> probata <4263> idia <2398> yewrei <2334> (5719) ton <3588> lukon <3074> ercomenon <2064> (5740) kai <2532> afihsin <863> (5719) ta <3588> probata <4263> kai <2532> feugei <5343> (5719) kai <2532> o <3588> lukov <3074> arpazei <726> (5719) auta <846> kai <2532> skorpizei <4650> (5719)

10:13 oti <3754> misywtov <3411> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) autw <846> peri <4012> twn <3588> probatwn <4263>

10:14 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> kai <2532> ginwskw <1097> (5719) ta <3588> ema <1699> kai <2532> ginwskousin <1097> (5719) me <3165> ta <3588> ema <1699>

10:15 kaywv <2531> ginwskei <1097> (5719) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> mou <3450> tiyhmi <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:16 kai <2532> alla <243> probata <4263> ecw <2192> (5719) a <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> thv <3588> aulhv <833> tauthv <3778> kakeina <2548> dei <1163> (5904) me <3165> agagein <71> (5629) kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akousousin <191> (5692) kai <2532> genhsontai <1096> (5695) mia <1520> poimnh <4167> eiv <1520> poimhn <4166>

10:17 dia <1223> touto <5124> me <3165> o <3588> pathr <3962> agapa <25> (5719) oti <3754> egw <1473> tiyhmi <5087> (5719) thn <3588> quchn <5590> mou <3450> ina <2443> palin <3825> labw <2983> (5632) authn <846>

10:18 oudeiv <3762> hren <142> (5656) authn <846> ap <575> emou <1700> all <235> egw <1473> tiyhmi <5087> (5719) authn <846> ap <575> emautou <1683> exousian <1849> ecw <2192> (5719) yeinai <5087> (5629) authn <846> kai <2532> exousian <1849> ecw <2192> (5719) palin <3825> labein <2983> (5629) authn <846> tauthn <3778> thn <3588> entolhn <1785> elabon <2983> (5627) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org