NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:23-24

4:23 alla <235> ercetai <2064> (5736) wra <5610> kai <2532> nun <3568> estin <1510> (5748) ote <3753> oi <3588> alhyinoi <228> proskunhtai <4353> proskunhsousin <4352> (5692) tw <3588> patri <3962> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> alhyeia <225> kai <2532> gar <1063> o <3588> pathr <3962> toioutouv <5108> zhtei <2212> (5719) touv <3588> proskunountav <4352> (5723) auton <846>

4:24 pneuma <4151> o <3588> yeov <2316> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) auton <846> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> alhyeia <225> dei <1163> (5904) proskunein <4352> (5721)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org