NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 5:15-16

5:15 kai <2532> h <3588> euch <2171> thv <3588> pistewv <4102> swsei <4982> (5692) ton <3588> kamnonta <2577> (5723) kai <2532> egerei <1453> (5692) auton <846> o <3588> kuriov <2962> kan <2579> amartiav <266> h <1510> (5753) pepoihkwv <4160> (5761) afeyhsetai <863> (5701) autw <846>

5:16 exomologeisye <1843> (5732) oun <3767> allhloiv <240> tav <3588> amartiav <266> kai <2532> proseucesye <4336> (5737) uper <5228> allhlwn <240> opwv <3704> iayhte <2390> (5686) polu <4183> iscuei <2480> (5719) dehsiv <1162> dikaiou <1342> energoumenh <1754> (5734)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org