NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 5:1-2

5:1 age <71> (5720) nun <3568> oi <3588> plousioi <4145> klausate <2799> (5657) ololuzontev <3649> (5723) epi <1909> taiv <3588> talaipwriaiv <5004> umwn <5216> taiv <3588> epercomenaiv <1904> (5740)

5:2 o <3588> ploutov <4149> umwn <5216> seshpen <4595> (5754) kai <2532> ta <3588> imatia <2440> umwn <5216> shtobrwta <4598> gegonen <1096> (5754)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org