NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 4:1-2

4:1 poyen <4159> polemoi <4171> kai <2532> poyen <4159> macai <3163> en <1722> umin <5213> ouk <3756> enteuyen <1782> ek <1537> twn <3588> hdonwn <2237> umwn <5216> twn <3588> strateuomenwn <4754> (5734) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> umwn <5216>

4:2 epiyumeite <1937> (5719) kai <2532> ouk <3756> ecete <2192> (5719) foneuete <5407> (5719) kai <2532> zhloute <2206> (5719) kai <2532> ou <3756> dunasye <1410> (5736) epitucein <2013> (5629) macesye <3164> (5736) kai <2532> polemeite <4170> (5719) ouk <3756> ecete <2192> (5719) dia <1223> to <3588> mh <3361> aiteisyai <154> (5733) umav <5209>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org