NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 2:8-16

2:8 ei <1487> mentoi <3305> nomon <3551> teleite <5055> (5719) basilikon <937> kata <2596> thn <3588> grafhn <1124> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572> kalwv <2573> poieite <4160> (5719)

2:9 ei <1487> de <1161> proswpolhmpteite <4380> (5719) amartian <266> ergazesye <2038> (5736) elegcomenoi <1651> (5746) upo <5259> tou <3588> nomou <3551> wv <5613> parabatai <3848>

2:10 ostiv <3748> gar <1063> olon <3650> ton <3588> nomon <3551> thrhsh <5083> (5661) ptaish <4417> (5661) de <1161> en <1722> eni <1520> gegonen <1096> (5754) pantwn <3956> enocov <1777>

2:11 o <3588> gar <1063> eipwn <2036> (5631) mh <3361> moiceushv <3431> (5661) eipen <3004> (5627) kai <2532> mh <3361> foneushv <5407> (5661) ei <1487> de <1161> ou <3756> moiceueiv <3431> (5719) foneueiv <5407> (5719) de <1161> gegonav <1096> (5754) parabathv <3848> nomou <3551>

2:12 outwv <3779> laleite <2980> (5720) kai <2532> outwv <3779> poieite <4160> (5720) wv <5613> dia <1223> nomou <3551> eleuyeriav <1657> mellontev <3195> (5723) krinesyai <2919> (5745)

2:13 h <3588> gar <1063> krisiv <2920> aneleov <448> tw <3588> mh <3361> poihsanti <4160> (5660) eleov <1656> katakaucatai <2620> (5736) eleov <1656> krisewv <2920>

2:14 ti <5101> ofelov <3786> adelfoi <80> mou <3450> ean <1437> pistin <4102> legh <3004> (5725) tiv <5100> ecein <2192> (5721) erga <2041> de <1161> mh <3361> ech <2192> (5725) mh <3361> dunatai <1410> (5736) h <3588> pistiv <4102> swsai <4982> (5658) auton <846>

2:15 ean <1437> adelfov <80> h <2228> adelfh <79> gumnoi <1131> uparcwsin <5225> (5725) kai <2532> leipomenoi <3007> (5746) thv <3588> efhmerou <2184> trofhv <5160>

2:16 eiph <2036> (5632) de <1161> tiv <5100> autoiv <846> ex <1537> umwn <5216> upagete <5217> (5720) en <1722> eirhnh <1515> yermainesye <2328> (5728) kai <2532> cortazesye <5526> (5744) mh <3361> dwte <1325> (5632) de <1161> autoiv <846> ta <3588> epithdeia <2006> tou <3588> swmatov <4983> ti <5101> ofelov <3786>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org