NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 2:14-16

2:14 ti <5101> ofelov <3786> adelfoi <80> mou <3450> ean <1437> pistin <4102> legh <3004> (5725) tiv <5100> ecein <2192> (5721) erga <2041> de <1161> mh <3361> ech <2192> (5725) mh <3361> dunatai <1410> (5736) h <3588> pistiv <4102> swsai <4982> (5658) auton <846>

2:15 ean <1437> adelfov <80> h <2228> adelfh <79> gumnoi <1131> uparcwsin <5225> (5725) kai <2532> leipomenoi <3007> (5746) thv <3588> efhmerou <2184> trofhv <5160>

2:16 eiph <2036> (5632) de <1161> tiv <5100> autoiv <846> ex <1537> umwn <5216> upagete <5217> (5720) en <1722> eirhnh <1515> yermainesye <2328> (5728) kai <2532> cortazesye <5526> (5744) mh <3361> dwte <1325> (5632) de <1161> autoiv <846> ta <3588> epithdeia <2006> tou <3588> swmatov <4983> ti <5101> ofelov <3786>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org