NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 2:1-7

2:1 adelfoi <80> mou <3450> mh <3361> en <1722> proswpolhmqiaiv <4382> ecete <2192> (5720) thn <3588> pistin <4102> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> thv <3588> doxhv <1391>

2:2 ean <1437> gar <1063> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> sunagwghn <4864> umwn <5216> anhr <435> crusodaktuliov <5554> en <1722> esyhti <2066> lampra <2986> eiselyh <1525> (5632) de <1161> kai <2532> ptwcov <4434> en <1722> rupara <4508> esyhti <2066>

2:3 epibleqhte <1914> (5661) de <1161> epi <1909> ton <3588> forounta <5409> (5723) thn <3588> esyhta <2066> thn <3588> lampran <2986> kai <2532> eiphte <2036> (5632) su <4771> kayou <2521> (5737) wde <5602> kalwv <2573> kai <2532> tw <3588> ptwcw <4434> eiphte <2036> (5632) su <4771> sthyi <2476> (5628) h <2228> kayou <2521> (5737) ekei <1563> upo <5259> to <3588> upopodion <5286> mou <3450>

2:4 ou <3756> diekriyhte <1252> (5681) en <1722> eautoiv <1438> kai <2532> egenesye <1096> (5633) kritai <2923> dialogismwn <1261> ponhrwn <4190>

2:5 akousate <191> (5657) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> ouc <3756> o <3588> yeov <2316> exelexato <1586> (5668) touv <3588> ptwcouv <4434> tw <3588> kosmw <2889> plousiouv <4145> en <1722> pistei <4102> kai <2532> klhronomouv <2818> thv <3588> basileiav <932> hv <3739> ephggeilato <1861> (5662) toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>

2:6 umeiv <5210> de <1161> htimasate <818> (5656) ton <3588> ptwcon <4434> ouc <3756> oi <3588> plousioi <4145> katadunasteuousin <2616> (5719) umwn <5216> kai <2532> autoi <846> elkousin <1670> (5719) umav <5209> eiv <1519> krithria <2922>

2:7 ouk <3756> autoi <846> blasfhmousin <987> (5719) to <3588> kalon <2570> onoma <3686> to <3588> epiklhyen <1941> (5685) ef <1909> umav <5209>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org