NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:19

1:19 iste <1492> (5759) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> estw <1510> (5749) de <1161> pav <3956> anyrwpov <444> tacuv <5036> eiv <1519> to <3588> akousai <191> (5658) braduv <1021> eiv <1519> to <3588> lalhsai <2980> (5658) braduv <1021> eiv <1519> orghn <3709>

James 1:21

1:21 dio <1352> apoyemenoi <659> (5642) pasan <3956> ruparian <4507> kai <2532> perisseian <4050> kakiav <2549> en <1722> prauthti <4240> dexasye <1209> (5663) ton <3588> emfuton <1721> logon <3056> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) swsai <4982> (5658) tav <3588> qucav <5590> umwn <5216>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org