NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:13-14

1:13 mhdeiv <3367> peirazomenov <3985> (5746) legetw <3004> (5720) oti <3754> apo <575> yeou <2316> peirazomai <3985> (5743) o <3588> gar <1063> yeov <2316> apeirastov <551> estin <1510> (5748) kakwn <2556> peirazei <3985> (5719) de <1161> autov <846> oudena <3762>

1:14 ekastov <1538> de <1161> peirazetai <3985> (5743) upo <5259> thv <3588> idiav <2398> epiyumiav <1939> exelkomenov <1828> (5746) kai <2532> deleazomenov <1185> (5746)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org