NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:10-23

9:10 monon <3440> epi <1909> brwmasin <1033> kai <2532> pomasin <4188> kai <2532> diaforoiv <1313> baptismoiv <909> dikaiwmata <1345> sarkov <4561> mecri <3360> kairou <2540> diorywsewv <1357> epikeimena <1945> (5740)

9:11 cristov <5547> de <1161> paragenomenov <3854> (5637) arciereuv <749> twn <3588> genomenwn <1096> (5637) agaywn <18> dia <1223> thv <3588> meizonov <3173> kai <2532> teleioterav <5046> skhnhv <4633> ou <3756> ceiropoihtou <5499> tout <5124> estin <1510> (5748) ou <3756> tauthv <3778> thv <3588> ktisewv <2937>

9:12 oude <3761> di <1223> aimatov <129> tragwn <5131> kai <2532> moscwn <3448> dia <1223> de <1161> tou <3588> idiou <2398> aimatov <129> eishlyen <1525> (5627) efapax <2178> eiv <1519> ta <3588> agia <39> aiwnian <166> lutrwsin <3085> euramenov <2147> (5642)

9:13 ei <1487> gar <1063> to <3588> aima <129> tragwn <5131> kai <2532> taurwn <5022> kai <2532> spodov <4700> damalewv <1151> rantizousa <4472> (5723) touv <3588> kekoinwmenouv <2840> (5772) agiazei <37> (5719) prov <4314> thn <3588> thv <3588> sarkov <4561> kayarothta <2514>

9:14 posw <4214> mallon <3123> to <3588> aima <129> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> dia <1223> pneumatov <4151> aiwniou <166> eauton <1438> proshnegken <4374> (5656) amwmon <299> tw <3588> yew <2316> kayariei <2511> (5692) thn <3588> suneidhsin <4893> hmwn <2257> apo <575> nekrwn <3498> ergwn <2041> eiv <1519> to <3588> latreuein <3000> (5721) yew <2316> zwnti <2198> (5723)

9:15 kai <2532> dia <1223> touto <5124> diayhkhv <1242> kainhv <2537> mesithv <3316> estin <1510> (5748) opwv <3704> yanatou <2288> genomenou <1096> (5637) eiv <1519> apolutrwsin <629> twn <3588> epi <1909> th <3588> prwth <4413> diayhkh <1242> parabasewn <3847> thn <3588> epaggelian <1860> labwsin <2983> (5632) oi <3588> keklhmenoi <2564> (5772) thv <3588> aiwniou <166> klhronomiav <2817>

9:16 opou <3699> gar <1063> diayhkh <1242> yanaton <2288> anagkh <318> feresyai <5342> (5745) tou <3588> diayemenou <1303> (5642)

9:17 diayhkh <1242> gar <1063> epi <1909> nekroiv <3498> bebaia <949> epei <1893> mh <3361> tote <5119> iscuei <2480> (5719) ote <3753> zh <2198> (5719) o <3588> diayemenov <1303> (5642)

9:18 oyen <3606> oude <3761> h <3588> prwth <4413> cwriv <5565> aimatov <129> egkekainistai <1457> (5769)

9:19 lalhyeishv <2980> (5685) gar <1063> pashv <3956> entolhv <1785> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> upo <5259> mwusewv <3475> panti <3956> tw <3588> law <2992> labwn <2983> (5631) to <3588> aima <129> twn <3588> moscwn <3448> kai <2532> twn <3588> tragwn <5131> meta <3326> udatov <5204> kai <2532> eriou <2053> kokkinou <2847> kai <2532> usswpou <5301> auto <846> te <5037> to <3588> biblion <975> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> errantisen <4472> (5656)

9:20 legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> aima <129> thv <3588> diayhkhv <1242> hv <3739> eneteilato <1781> (5662) prov <4314> umav <5209> o <3588> yeov <2316>

9:21 kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> de <1161> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> thv <3588> leitourgiav <3009> tw <3588> aimati <129> omoiwv <3668> errantisen <4472> (5656)

9:22 kai <2532> scedon <4975> en <1722> aimati <129> panta <3956> kayarizetai <2511> (5743) kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> cwriv <5565> aimatekcusiav <130> ou <3756> ginetai <1096> (5736) afesiv <859>

9:23 anagkh <318> oun <3767> ta <3588> men <3303> upodeigmata <5262> twn <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> toutoiv <5125> kayarizesyai <2511> (5745) auta <846> de <1161> ta <3588> epourania <2032> kreittosin <2909> yusiaiv <2378> para <3844> tautav <3778>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org