NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 8:7-12

8:7 ei <1487> gar <1063> h <3588> prwth <4413> ekeinh <1565> hn <1510> (5713) amemptov <273> ouk <3756> an <302> deuterav <1208> ezhteito <2212> (5712) topov <5117>

8:8 memfomenov <3201> (5740) gar <1063> autouv <846> legei <3004> (5719) idou <2400> (5628) hmerai <2250> ercontai <2064> (5736) legei <3004> (5719) kuriov <2962> kai <2532> suntelesw <4931> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> diayhkhn <1242> kainhn <2537>

8:9 ou <3756> kata <2596> thn <3588> diayhkhn <1242> hn <3739> epoihsa <4160> (5656) toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> en <1722> hmera <2250> epilabomenou <1949> (5637) mou <3450> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846> exagagein <1806> (5629) autouv <846> ek <1537> ghv <1093> aiguptou <125> oti <3754> autoi <846> ouk <3756> enemeinan <1696> (5656) en <1722> th <3588> diayhkh <1242> mou <3450> kagw <2504> hmelhsa <272> (5656) autwn <846> legei <3004> (5719) kuriov <2962>

8:10 oti <3754> auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai <1303> (5695) tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> legei <3004> (5719) kuriov <2962> didouv <1325> (5723) nomouv <3551> mou <3450> eiv <1519> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> kai <2532> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> epigraqw <1924> (5692) autouv <846> kai <2532> esomai <1510> (5704) autoiv <846> eiv <1519> yeon <2316> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> (5704) moi <3427> eiv <1519> laon <2992>

8:11 kai <2532> ou <3756> mh <3361> didaxwsin <1321> (5661) ekastov <1538> ton <3588> polithn <4177> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> legwn <3004> (5723) gnwyi <1097> (5628) ton <3588> kurion <2962> oti <3754> pantev <3956> eidhsousin <1492> (5692) me <3165> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> autwn <846>

8:12 oti <3754> ilewv <2436> esomai <1510> (5704) taiv <3588> adikiaiv <93> autwn <846> kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> ou <3756> mh <3361> mnhsyw <3415> (5686) eti <2089>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org