NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 8:5

8:5 oitinev <3748> upodeigmati <5262> kai <2532> skia <4639> latreuousin <3000> (5719) twn <3588> epouraniwn <2032> kaywv <2531> kecrhmatistai <5537> (5769) mwushv <3475> mellwn <3195> (5723) epitelein <2005> (5721) thn <3588> skhnhn <4633> ora <3708> (5720) gar <1063> fhsin <5346> (5748) poihseiv <4160> (5692) panta <3956> kata <2596> ton <3588> tupon <5179> ton <3588> deicyenta <1166> (5685) soi <4671> en <1722> tw <3588> orei <3735>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org