NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 8:1-2

8:1 kefalaion <2774> de <1161> epi <1909> toiv <3588> legomenoiv <3004> (5746) toiouton <5108> ecomen <2192> (5719) arcierea <749> ov <3739> ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yronou <2362> thv <3588> megalwsunhv <3172> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

8:2 twn <3588> agiwn <39> leitourgov <3011> kai <2532> thv <3588> skhnhv <4633> thv <3588> alhyinhv <228> hn <3739> ephxen <4078> (5656) o <3588> kuriov <2962> ouk <3756> anyrwpov <444>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org