NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 7:1-2

7:1 outov <3778> gar <1063> o <3588> melcisedek <3198> basileuv <935> salhm <4532> iereuv <2409> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> o <3588> sunanthsav <4876> (5660) abraam <11> upostrefonti <5290> (5723) apo <575> thv <3588> kophv <2871> twn <3588> basilewn <935> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) auton <846>

7:2 w <3739> kai <2532> dekathn <1181> apo <575> pantwn <3956> emerisen <3307> (5656) abraam <11> prwton <4412> men <3303> ermhneuomenov <2059> (5746) basileuv <935> dikaiosunhv <1343> epeita <1899> de <1161> kai <2532> basileuv <935> salhm <4532> o <3739> estin <1510> (5748) basileuv <935> eirhnhv <1515>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org