NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 6:4-6

6:4 adunaton <102> gar <1063> touv <3588> apax <530> fwtisyentav <5461> (5685) geusamenouv <1089> (5666) te <5037> thv <3588> dwreav <1431> thv <3588> epouraniou <2032> kai <2532> metocouv <3353> genhyentav <1096> (5679) pneumatov <4151> agiou <40>

6:5 kai <2532> kalon <2570> geusamenouv <1089> (5666) yeou <2316> rhma <4487> dunameiv <1411> te <5037> mellontov <3195> (5723) aiwnov <165>

6:6 kai <2532> parapesontav <3895> (5631) palin <3825> anakainizein <340> (5721) eiv <1519> metanoian <3341> anastaurountav <388> (5723) eautoiv <1438> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> paradeigmatizontav <3856> (5723)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org