NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 5:7-8

5:7 ov <3739> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> thv <3588> sarkov <4561> autou <846> dehseiv <1162> te <5037> kai <2532> ikethriav <2428> prov <4314> ton <3588> dunamenon <1410> (5740) swzein <4982> (5721) auton <846> ek <1537> yanatou <2288> meta <3326> kraughv <2906> iscurav <2478> kai <2532> dakruwn <1144> prosenegkav <4374> (5660) kai <2532> eisakousyeiv <1522> (5685) apo <575> thv <3588> eulabeiav <2124>

5:8 kaiper <2539> wn <1510> (5752) uiov <5207> emayen <3129> (5627) af <575> wn <3739> epayen <3958> (5627) thn <3588> upakohn <5218>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org