NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 4:1

4:1 fobhywmen <5399> (5680) oun <3767> mhpote <3379> kataleipomenhv <2641> (5746) epaggeliav <1860> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> dokh <1380> (5725) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> usterhkenai <5302> (5760)

Hebrews 4:9

4:9 ara <686> apoleipetai <620> (5743) sabbatismov <4520> tw <3588> law <2992> tou <3588> yeou <2316>

Hebrews 4:11

4:11 spoudaswmen <4704> (5661) oun <3767> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ekeinhn <1565> thn <3588> katapausin <2663> ina <2443> mh <3361> en <1722> tw <3588> autw <846> tiv <5100> upodeigmati <5262> pesh <4098> (5632) thv <3588> apeiyeiav <543>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org