NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:13-15

3:13 alla <235> parakaleite <3870> (5720) eautouv <1438> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> acriv <891> ou <3739> to <3588> shmeron <4594> kaleitai <2564> (5743) ina <2443> mh <3361> sklhrunyh <4645> (5686) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> apath <539> thv <3588> amartiav <266>

3:14 metocoi <3353> gar <1063> tou <3588> cristou <5547> gegonamen <1096> (5754) eanper <1437> thn <3588> archn <746> thv <3588> upostasewv <5287> mecri <3360> telouv <5056> bebaian <949> katascwmen <2722> (5632)

3:15 en <1722> tw <3588> legesyai <3004> (5745) shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191> (5661) mh <3361> sklhrunhte <4645> (5725) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org