NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:10-12

3:10 dio <1352> proswcyisa <4360> (5656) th <3588> genea <1074> tauth <3778> kai <2532> eipon <2036> (5627) aei <104> planwntai <4105> (5743) th <3588> kardia <2588> autoi <846> de <1161> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) tav <3588> odouv <3598> mou <3450>

3:11 wv <5613> wmosa <3660> (5656) en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <3450> ei <1487> eiseleusontai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <3450>

3:12 blepete <991> (5720) adelfoi <80> mhpote <3379> estai <1510> (5704) en <1722> tini <5100> umwn <5216> kardia <2588> ponhra <4190> apistiav <570> en <1722> tw <3588> aposthnai <868> (5629) apo <575> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org