NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:1

3:1 oyen <3606> adelfoi <80> agioi <40> klhsewv <2821> epouraniou <2032> metocoi <3353> katanohsate <2657> (5657) ton <3588> apostolon <652> kai <2532> arcierea <749> thv <3588> omologiav <3671> hmwn <2257> ihsoun <2424>

Hebrews 3:12-13

3:12 blepete <991> (5720) adelfoi <80> mhpote <3379> estai <1510> (5704) en <1722> tini <5100> umwn <5216> kardia <2588> ponhra <4190> apistiav <570> en <1722> tw <3588> aposthnai <868> (5629) apo <575> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

3:13 alla <235> parakaleite <3870> (5720) eautouv <1438> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> acriv <891> ou <3739> to <3588> shmeron <4594> kaleitai <2564> (5743) ina <2443> mh <3361> sklhrunyh <4645> (5686) tiv <5100> ex <1537> umwn <5216> apath <539> thv <3588> amartiav <266>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org