NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 2:10

2:10 eprepen <4241> (5707) gar <1063> autw <846> di <1223> on <3739> ta <3588> panta <3956> kai <2532> di <1223> ou <3739> ta <3588> panta <3956> pollouv <4183> uiouv <5207> eiv <1519> doxan <1391> agagonta <71> (5631) ton <3588> archgon <747> thv <3588> swthriav <4991> autwn <846> dia <1223> payhmatwn <3804> teleiwsai <5048> (5658)

Hebrews 5:8-9

5:8 kaiper <2539> wn <1510> (5752) uiov <5207> emayen <3129> (5627) af <575> wn <3739> epayen <3958> (5627) thn <3588> upakohn <5218>

5:9 kai <2532> teleiwyeiv <5048> (5685) egeneto <1096> (5633) pasin <3956> toiv <3588> upakouousin <5219> (5723) autw <846> aitiov <159> swthriav <4991> aiwniou <166>

Hebrews 7:28

7:28 o <3588> nomov <3551> gar <1063> anyrwpouv <444> kayisthsin <2525> (5719) arciereiv <749> econtav <2192> (5723) asyeneian <769> o <3588> logov <3056> de <1161> thv <3588> orkwmosiav <3728> thv <3588> meta <3326> ton <3588> nomon <3551> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> teteleiwmenon <5048> (5772)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org