NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 1:14

1:14 ouci <3780> pantev <3956> eisin <1510> (5748) leitourgika <3010> pneumata <4151> eiv <1519> diakonian <1248> apostellomena <649> (5746) dia <1223> touv <3588> mellontav <3195> (5723) klhronomein <2816> (5721) swthrian <4991>

Hebrews 3:16

3:16 tinev <5100> gar <1063> akousantev <191> (5660) parepikranan <3893> (5656) all <235> ou <3756> pantev <3956> oi <3588> exelyontev <1831> (5631) ex <1537> aiguptou <125> dia <1223> mwusewv <3475>

Hebrews 3:18

3:18 tisin <5101> de <1161> wmosen <3660> (5656) mh <3361> eiseleusesyai <1525> (5696) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> ei <1487> mh <3361> toiv <3588> apeiyhsasin <544> (5660)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org