NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 13:16

13:16 thv <3588> de <1161> eupoiiav <2140> kai <2532> koinwniav <2842> mh <3361> epilanyanesye <1950> (5737) toiautaiv <5108> gar <1063> yusiaiv <2378> euaresteitai <2100> (5743) o <3588> yeov <2316>

Hebrews 13:21

13:21 katartisai <2675> (5659) umav <5209> en <1722> panti <3956> agayw <18> eiv <1519> to <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> autou <846> poiwn <4160> (5723) en <1722> hmin <2254> to <3588> euareston <2101> enwpion <1799> autou <846> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> w <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org