NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 12:24-25

12:24 kai <2532> diayhkhv <1242> neav <3501> mesith <3316> ihsou <2424> kai <2532> aimati <129> rantismou <4473> kreitton <2909> lalounti <2980> (5723) para <3844> ton <3588> abel <6>

12:25 blepete <991> (5720) mh <3361> paraithshsye <3868> (5667) ton <3588> lalounta <2980> (5723) ei <1487> gar <1063> ekeinoi <1565> ouk <3756> exefugon <1628> (5627) epi <1909> ghv <1093> paraithsamenoi <3868> (5666) ton <3588> crhmatizonta <5537> (5723) polu <4183> mallon <3123> hmeiv <2249> oi <3588> ton <3588> ap <575> ouranwn <3772> apostrefomenoi <654> (5734)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org