NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 12:18-21

12:18 ou <3756> gar <1063> proselhluyate <4334> (5754) qhlafwmenw <5584> (5746) kai <2532> kekaumenw <2545> (5772) puri <4442> kai <2532> gnofw <1105> kai <2532> zofw <2217> kai <2532> yuellh <2366>

12:19 kai <2532> salpiggov <4536> hcw <2279> kai <2532> fwnh <5456> rhmatwn <4487> hv <3739> oi <3588> akousantev <191> (5660) parhthsanto <3868> (5662) prosteyhnai <4369> (5683) autoiv <846> logon <3056>

12:20 ouk <3756> eferon <5342> (5707) gar <1063> to <3588> diastellomenon <1291> (5746) kan <2579> yhrion <2342> yigh <2345> (5632) tou <3588> orouv <3735> liyobolhyhsetai <3036> (5701)

12:21 kai <2532> outwv <3779> foberon <5398> hn <1510> (5713) to <3588> fantazomenon <5324> (5746) mwushv <3475> eipen <2036> (5627) ekfobov <1630> eimi <1510> (5748) kai <2532> entromov <1790>

Hebrews 12:29

12:29 kai <2532> gar <1063> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> pur <4442> katanaliskon <2654> (5723)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org