NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:8-32

11:8 pistei <4102> kaloumenov <2564> (5746) abraam <11> uphkousen <5219> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> topon <5117> on <3739> hmellen <3195> (5707) lambanein <2983> (5721) eiv <1519> klhronomian <2817> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) mh <3361> epistamenov <1987> (5740) pou <4226> ercetai <2064> (5736)

11:9 pistei <4102> parwkhsen <3939> (5656) eiv <1519> ghn <1093> thv <3588> epaggeliav <1860> wv <5613> allotrian <245> en <1722> skhnaiv <4633> katoikhsav <2730> (5660) meta <3326> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> twn <3588> sugklhronomwn <4789> thv <3588> epaggeliav <1860> thv <3588> authv <846>

11:10 exedeceto <1551> (5711) gar <1063> thn <3588> touv <3588> yemeliouv <2310> ecousan <2192> (5723) polin <4172> hv <3739> tecnithv <5079> kai <2532> dhmiourgov <1217> o <3588> yeov <2316>

11:11 pistei <4102> kai <2532> auth <846> sarra <4564> dunamin <1411> eiv <1519> katabolhn <2602> spermatov <4690> elaben <2983> (5627) kai <2532> para <3844> kairon <2540> hlikiav <2244> epei <1893> piston <4103> hghsato <2233> (5662) ton <3588> epaggeilamenon <1861> (5666)

11:12 dio <1352> kai <2532> af <575> enov <1520> egennhyhsan <1080> (5681) kai <2532> tauta <5023> nenekrwmenou <3499> (5772) kaywv <2531> ta <3588> astra <798> tou <3588> ouranou <3772> tw <3588> plhyei <4128> kai <2532> wv <5613> h <3588> ammov <285> h <3588> para <3844> to <3588> ceilov <5491> thv <3588> yalasshv <2281> h <3588> anariymhtov <382>

11:13 kata <2596> pistin <4102> apeyanon <599> (5627) outoi <3778> pantev <3956> mh <3361> komisamenoi <2865> (5671) tav <3588> epaggeliav <1860> alla <235> porrwyen <4207> autav <846> idontev <1492> (5631) kai <2532> aspasamenoi <782> (5666) kai <2532> omologhsantev <3670> (5660) oti <3754> xenoi <3581> kai <2532> parepidhmoi <3927> eisin <1510> (5748) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

11:14 oi <3588> gar <1063> toiauta <5108> legontev <3004> (5723) emfanizousin <1718> (5719) oti <3754> patrida <3968> epizhtousin <1934> (5719)

11:15 kai <2532> ei <1487> men <3303> ekeinhv <1565> emnhmoneuon <3421> (5707) af <575> hv <3739> exebhsan <1545> (5627) eicon <2192> (5707) an <302> kairon <2540> anakamqai <344> (5658)

11:16 nun <3568> de <1161> kreittonov <2909> oregontai <3713> (5731) tout <5124> estin <1510> (5748) epouraniou <2032> dio <1352> ouk <3756> epaiscunetai <1870> (5736) autouv <846> o <3588> yeov <2316> yeov <2316> epikaleisyai <1941> (5745) autwn <846> htoimasen <2090> (5656) gar <1063> autoiv <846> polin <4172>

11:17 pistei <4102> prosenhnocen <4374> (5754) abraam <11> ton <3588> isaak <2464> peirazomenov <3985> (5746) kai <2532> ton <3588> monogenh <3439> proseferen <4374> (5707) o <3588> tav <3588> epaggeliav <1860> anadexamenov <324> (5666)

11:18 prov <4314> on <3739> elalhyh <2980> (5681) oti <3754> en <1722> isaak <2464> klhyhsetai <2564> (5701) soi <4671> sperma <4690>

11:19 logisamenov <3049> (5666) oti <3754> kai <2532> ek <1537> nekrwn <3498> egeirein <1453> (5721) dunatov <1415> o <3588> yeov <2316> oyen <3606> auton <846> kai <2532> en <1722> parabolh <3850> ekomisato <2865> (5668)

11:20 pistei <4102> kai <2532> peri <4012> mellontwn <3195> (5723) euloghsen <2127> (5656) isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> hsau <2269>

11:21 pistei <4102> iakwb <2384> apoynhskwn <599> (5723) ekaston <1538> twn <3588> uiwn <5207> iwshf <2501> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) epi <1909> to <3588> akron <206> thv <3588> rabdou <4464> autou <846>

11:22 pistei <4102> iwshf <2501> teleutwn <5053> (5723) peri <4012> thv <3588> exodou <1841> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> emnhmoneusen <3421> (5656) kai <2532> peri <4012> twn <3588> ostewn <3747> autou <846> eneteilato <1781> (5662)

11:23 pistei <4102> mwushv <3475> gennhyeiv <1080> (5685) ekrubh <2928> (5648) trimhnon <5150> upo <5259> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> dioti <1360> eidon <1492> (5627) asteion <791> to <3588> paidion <3813> kai <2532> ouk <3756> efobhyhsan <5399> (5675) to <3588> diatagma <1297> tou <3588> basilewv <935>

11:24 pistei <4102> mwushv <3475> megav <3173> genomenov <1096> (5637) hrnhsato <720> (5662) legesyai <3004> (5745) uiov <5207> yugatrov <2364> faraw <5328>

11:25 mallon <3123> elomenov <138> (5642) sugkakouceisyai <4778> (5738) tw <3588> law <2992> tou <3588> yeou <2316> h <2228> proskairon <4340> ecein <2192> (5721) amartiav <266> apolausin <619>

11:26 meizona <3173> plouton <4149> hghsamenov <2233> (5666) twn <3588> aiguptou <125> yhsaurwn <2344> ton <3588> oneidismon <3680> tou <3588> cristou <5547> apeblepen <578> (5707) gar <1063> eiv <1519> thn <3588> misyapodosian <3405>

11:27 pistei <4102> katelipen <2641> (5627) aigupton <125> mh <3361> fobhyeiv <5399> (5679) ton <3588> yumon <2372> tou <3588> basilewv <935> ton <3588> gar <1063> aoraton <517> wv <5613> orwn <3708> (5723) ekarterhsen <2594> (5656)

11:28 pistei <4102> pepoihken <4160> (5758) to <3588> pasca <3957> kai <2532> thn <3588> proscusin <4378> tou <3588> aimatov <129> ina <2443> mh <3361> o <3588> oloyreuwn <3645> (5723) ta <3588> prwtotoka <4416> yigh <2345> (5632) autwn <846>

11:29 pistei <4102> diebhsan <1224> (5627) thn <3588> eruyran <2063> yalassan <2281> wv <5613> dia <1223> xhrav <3584> ghv <1093> hv <3739> peiran <3984> labontev <2983> (5631) oi <3588> aiguptioi <124> katepoyhsan <2666> (5681)

11:30 pistei <4102> ta <3588> teich <5038> iericw <2410> epesan <4098> (5627) kuklwyenta <2944> (5685) epi <1909> epta <2033> hmerav <2250>

11:31 pistei <4102> raab <4460> h <3588> pornh <4204> ou <3756> sunapwleto <4881> (5639) toiv <3588> apeiyhsasin <544> (5660) dexamenh <1209> (5666) touv <3588> kataskopouv <2685> met <3326> eirhnhv <1515>

11:32 kai <2532> ti <5101> eti <2089> legw <3004> (5725) epileiqei <1952> (5692) me <3165> gar <1063> dihgoumenon <1334> (5740) o <3588> cronov <5550> peri <4012> gedewn <1066> barak <913> samqwn <4546> iefyae <2422> dauid <1138> te <5037> kai <2532> samouhl <4545> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org