NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:23-24

11:23 pistei <4102> mwushv <3475> gennhyeiv <1080> (5685) ekrubh <2928> (5648) trimhnon <5150> upo <5259> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> dioti <1360> eidon <1492> (5627) asteion <791> to <3588> paidion <3813> kai <2532> ouk <3756> efobhyhsan <5399> (5675) to <3588> diatagma <1297> tou <3588> basilewv <935>

11:24 pistei <4102> mwushv <3475> megav <3173> genomenov <1096> (5637) hrnhsato <720> (5662) legesyai <3004> (5745) uiov <5207> yugatrov <2364> faraw <5328>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org