NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:20-21

11:20 pistei <4102> kai <2532> peri <4012> mellontwn <3195> (5723) euloghsen <2127> (5656) isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> hsau <2269>

11:21 pistei <4102> iakwb <2384> apoynhskwn <599> (5723) ekaston <1538> twn <3588> uiwn <5207> iwshf <2501> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> prosekunhsen <4352> (5656) epi <1909> to <3588> akron <206> thv <3588> rabdou <4464> autou <846>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org