NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:13

11:13 kata <2596> pistin <4102> apeyanon <599> (5627) outoi <3778> pantev <3956> mh <3361> komisamenoi <2865> (5671) tav <3588> epaggeliav <1860> alla <235> porrwyen <4207> autav <846> idontev <1492> (5631) kai <2532> aspasamenoi <782> (5666) kai <2532> omologhsantev <3670> (5660) oti <3754> xenoi <3581> kai <2532> parepidhmoi <3927> eisin <1510> (5748) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

Hebrews 11:39-40

11:39 kai <2532> outoi <3778> pantev <3956> marturhyentev <3140> (5685) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> ouk <3756> ekomisanto <2865> (5668) thn <3588> epaggelian <1860>

11:40 tou <3588> yeou <2316> peri <4012> hmwn <2257> kreitton <2909> ti <5100> probleqamenou <4265> (5671) ina <2443> mh <3361> cwriv <5565> hmwn <2257> teleiwywsin <5048> (5686)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org