NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:28-29

10:28 ayethsav <114> (5660) tiv <5100> nomon <3551> mwusewv <3475> cwriv <5565> oiktirmwn <3628> epi <1909> dusin <1417> h <2228> trisin <5140> martusin <3144> apoynhskei <599> (5719)

10:29 posw <4214> dokeite <1380> (5719) ceironov <5501> axiwyhsetai <515> (5701) timwriav <5098> o <3588> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> katapathsav <2662> (5660) kai <2532> to <3588> aima <129> thv <3588> diayhkhv <1242> koinon <2839> hghsamenov <2233> (5666) en <1722> w <3739> hgiasyh <37> (5681) kai <2532> to <3588> pneuma <4151> thv <3588> caritov <5485> enubrisav <1796> (5660)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org