NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 6:1-10

6:1 adelfoi <80> ean <1437> kai <2532> prolhmfyh <4301> (5686) anyrwpov <444> en <1722> tini <5100> paraptwmati <3900> umeiv <5210> oi <3588> pneumatikoi <4152> katartizete <2675> (5720) ton <3588> toiouton <5108> en <1722> pneumati <4151> prauthtov <4240> skopwn <4648> (5723) seauton <4572> mh <3361> kai <2532> su <4771> peirasyhv <3985> (5686)

6:2 allhlwn <240> ta <3588> barh <922> bastazete <941> (5720) kai <2532> outwv <3779> anaplhrwsate <378> (5657) ton <3588> nomon <3551> tou <3588> cristou <5547>

6:3 ei <1487> gar <1063> dokei <1380> (5719) tiv <5100> einai <1510> (5750) ti <5100> mhden <3367> wn <1510> (5752) frenapata <5422> (5719) eauton <1438>

6:4 to <3588> de <1161> ergon <2041> eautou <1438> dokimazetw <1381> (5720) [ekastov] <1538> kai <2532> tote <5119> eiv <1519> eauton <1438> monon <3441> to <3588> kauchma <2745> exei <2192> (5692) kai <2532> ouk <3756> eiv <1519> ton <3588> eteron <2087>

6:5 ekastov <1538> gar <1063> to <3588> idion <2398> fortion <5413> bastasei <941> (5692)

6:6 koinwneitw <2841> (5720) de <1161> o <3588> kathcoumenov <2727> (5746) ton <3588> logon <3056> tw <3588> kathcounti <2727> (5723) en <1722> pasin <3956> agayoiv <18>

6:7 mh <3361> planasye <4105> (5744) yeov <2316> ou <3756> mukthrizetai <3456> (5743) o <3739> gar <1063> ean <1437> speirh <4687> (5725) anyrwpov <444> touto <5124> kai <2532> yerisei <2325> (5692)

6:8 oti <3754> o <3588> speirwn <4687> (5723) eiv <1519> thn <3588> sarka <4561> eautou <1438> ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> yerisei <2325> (5692) fyoran <5356> o <3588> de <1161> speirwn <4687> (5723) eiv <1519> to <3588> pneuma <4151> ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> yerisei <2325> (5692) zwhn <2222> aiwnion <166>

6:9 to <3588> de <1161> kalon <2570> poiountev <4160> (5723) mh <3361> egkakwmen <1573> (5725) kairw <2540> gar <1063> idiw <2398> yerisomen <2325> (5692) mh <3361> ekluomenoi <1590> (5746)

6:10 ara <686> oun <3767> wv <5613> kairon <2540> ecwmen <2192> (5725) ergazwmeya <2038> (5741) to <3588> agayon <18> prov <4314> pantav <3956> malista <3122> de <1161> prov <4314> touv <3588> oikeiouv <3609> thv <3588> pistewv <4102>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org