NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 5:2-5

5:2 ide <1492> (5657) egw <1473> paulov <3972> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ean <1437> peritemnhsye <4059> (5747) cristov <5547> umav <5209> ouden <3762> wfelhsei <5623> (5692)

5:3 marturomai <3143> (5736) de <1161> palin <3825> panti <3956> anyrwpw <444> peritemnomenw <4059> (5746) oti <3754> ofeilethv <3781> estin <1510> (5748) olon <3650> ton <3588> nomon <3551> poihsai <4160> (5658)

5:4 kathrghyhte <2673> (5681) apo <575> cristou <5547> oitinev <3748> en <1722> nomw <3551> dikaiousye <1344> (5743) thv <3588> caritov <5485> exepesate <1601> (5656)

5:5 hmeiv <2249> gar <1063> pneumati <4151> ek <1537> pistewv <4102> elpida <1680> dikaiosunhv <1343> apekdecomeya <553> (5736)



TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org