NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 4:1-2

4:1 legw <3004> (5719) de <1161> ef <1909> oson <3745> cronon <5550> o <3588> klhronomov <2818> nhpiov <3516> estin <1510> (5748) ouden <3762> diaferei <1308> (5719) doulou <1401> kuriov <2962> pantwn <3956> wn <1510> (5752)

4:2 alla <235> upo <5259> epitropouv <2012> estin <1510> (5748) kai <2532> oikonomouv <3623> acri <891> thv <3588> proyesmiav <4287> tou <3588> patrov <3962>

Galatians 4:5-6

4:5 ina <2443> touv <3588> upo <5259> nomon <3551> exagorash <1805> (5661) ina <2443> thn <3588> uioyesian <5206> apolabwmen <618> (5632)

4:6 oti <3754> de <1161> este <1510> (5748) uioi <5207> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> uiou <5207> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> krazon <2896> (5723) abba <5> o <3588> pathr <3962>

Galatians 4:31

4:31 dio <1352> adelfoi <80> ouk <3756> esmen <1510> (5748) paidiskhv <3814> tekna <5043> alla <235> thv <3588> eleuyerav <1658>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org