NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 3:15-18

3:15 adelfoi <80> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719) omwv <3676> anyrwpou <444> kekurwmenhn <2964> (5772) diayhkhn <1242> oudeiv <3762> ayetei <114> (5719) h <2228> epidiatassetai <1928> (5736)

3:16 tw <3588> de <1161> abraam <11> erreyhsan <4482> (5681) ai <3588> epaggeliai <1860> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ou <3756> legei <3004> (5719) kai <2532> toiv <3588> spermasin <4690> wv <5613> epi <1909> pollwn <4183> all <235> wv <5613> ef <1909> enov <1520> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547>

3:17 touto <5124> de <1161> legw <3004> (5719) diayhkhn <1242> prokekurwmenhn <4300> (5772) upo <5259> tou <3588> yeou <2316> o <3588> meta <3326> tetrakosia <5071> kai <2532> triakonta <5144> eth <2094> gegonwv <1096> (5756) nomov <3551> ouk <3756> akuroi <208> (5719) eiv <1519> to <3588> katarghsai <2673> (5658) thn <3588> epaggelian <1860>

3:18 ei <1487> gar <1063> ek <1537> nomou <3551> h <3588> klhronomia <2817> ouketi <3765> ex <1537> epaggeliav <1860> tw <3588> de <1161> abraam <11> di <1223> epaggeliav <1860> kecaristai <5483> (5766) o <3588> yeov <2316>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org