NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 2:16

2:16 eidotev <1492> (5761) de <1161> oti <3754> ou <3756> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ean <1437> mh <3361> dia <1223> pistewv <4102> cristou <5547> ihsou <2424> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> criston <5547> ihsoun <2424> episteusamen <4100> (5656) ina <2443> dikaiwywmen <1344> (5686) ek <1537> pistewv <4102> cristou <5547> kai <2532> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ou <3756> dikaiwyhsetai <1344> (5701) pasa <3956> sarx <4561>

Galatians 3:24

3:24 wste <5620> o <3588> nomov <3551> paidagwgov <3807> hmwn <2257> gegonen <1096> (5754) eiv <1519> criston <5547> ina <2443> ek <1537> pistewv <4102> dikaiwywmen <1344> (5686)

Galatians 3:27

3:27 osoi <3745> gar <1063> eiv <1519> criston <5547> ebaptisyhte <907> (5681) criston <5547> enedusasye <1746> (5668)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org